من، معـــــــــلم هستمزندگی پشت نگاهم جاریستسرزمین کلماتتحت فرمان منستقصر پنهان منستقاصدک های لبانم هرروزسبزه ی نام خدا را به جهان می بخشدمن معلم هستمآخرین دغدغه هایم این استنکند حرف مرا هیچ کس امروز نفهمید اصلانکند حرفی ماند ؟نکند مجهولیروی رخساره...